Apie mokyklą

ПРО ШКОЛУ

          Клайпедская гимназия «Путь радуги» объединяет группу опытных, увлеченных молодых и зрелых учителей, любящих и преданных своему делу. Учителей, которые стремятся помочь молодому поколению не только приобрести все необходимые навыки для своей жизни, но и  создать правильные ценности для развития  и личностного роста.

          Любовь и сострадание к ближнему, уважение к себе и к другим, усердие, помощь слабому, чувство ответственности – это те xристианские ценности, которые воспитывает школа у молодого поколения. Мы все дружно учимся решать проблемы и  противостоять трудностям.  Мы дорожим и ценим  каждого  ученика, учителя, сотрудника, выпускника. Мы благодарны нашему Создателю и Господу за Его любовь и верность нам. Мы учимся у Него любить, прощать и продолжать . Как написано в Писании:

« Вот что заповедую Я вам: любите друг друга, как Я возлюбил вас ».

(Иоанна 15:12)

Briefly about gymnasium

Klaipėda „Rainbow Way“ gymnasium has brought together a nice team of qualified, enthusiastic, young and mature (above all-youthful), loving and committed teachers who strive to help young generation acquire not only all needed for their life competences, but to provide them assistance forming right Christian values for fully-fledged growth. To foster love and compassion towards others, respect and self-respect, diligence, help for a weaker one, sense of responsibility. All together we are learning to embrace challenges and do not give up.

In 2021 gymnasium graduated its 8th class. We are happy for not only each our graduate, but for each teacher, worker and student as well. We appreciate and cherish them very much! Every day we are learning to be a part of friendly and respectful towards its members community. We are grateful to our Creator and Lord for His love and faithfulness. From Him we are learning to love, accept, forgive and keep on moving forward. As it is written in the Bible:

„My command is this: Love each other as I have loved you.“

(Jono 15,12)  

Trumpai apie mus

          „Vaivorykštės tako“ gimnazija Klaipėdoje, subūrusi gražų būrį kvalifikuotų, entuziastingų, jaunų ir brandžių (svarbiausia – jaunatviškų), mylinčių ir pasišventusių mokytojų, siekia padėti jaunajai kartai ne tik įgyti visas reikiamas kompetencijas jų gyvenimams, bet ir padėti susiformuoti teisingas vertybes pilnaverčiam augimui.

          Meilę ir atjautą savo artimui, pagarbą sau ir kitam, darbštumą, pagalbą silpnesniam, atsakomybės jausmą. Visi drauge mokomės priimti iššūkius ir nepasiduoti sunkumams. Jau penkeri metai džiaugiamės po rekonstrukcijos pakitusia gimnazijos aplinka: šviesiais mokymo kabinetais, jaukia poilsio erdve, universalia sporto aikštele, gimnastikos kompleksu. Šiandien į pamokas ir iš pamokų kviečia ne čaižus mokyklinis skambutis, tačiau mokinių pasirinkta nuotaikinga ir maloni muzika.

          2021-aisiais išleidome aštuntąją abiturientų laidą. Džiaugiamės kiekvienu gimnazijos abiturientu ir ne tik juo – kiekvienu mokytoju, darbuotoju, mokiniu. Vertiname ir branginame! Kasdien kiekvienas mokomės būti draugiškos ir pagarbios vienas kitam bendruomenės dalimi. Esame dėkingi savo Kūrėjui ir Viešpačiui už Jo Meilę ir ištikimybę mums. Iš Jo ir mokomės mylėti, priimti, atleisti ir eiti toliau. Kaip Šventajame Rašte parašyta:

„Tai yra mano įsakymas, kad mylėtumėte vienas kitą, kaip Aš jus pamilau.“

(Jono 15,12)  


Abiturientai apie gimnaziją