Valentino dienai – apie amžiną meillę

TĖVO LAIŠKAS
Galbūt tu nežinai Manęs, bet Aš žinau apie tave viską... Psalmių 139:1.
Žinau, kada tu sėdies ir kada kelies...
Psalmių 139:2.

Man pažįstami visi tavo keliai... Psalmių 139:3.

Ir net visi tavo galvos plaukai suskaičiuoti... Mato 10:29-31,
Nes Aš tave sutvėriau pagal savo atvaizdą... Pradžios 1:27.
Tu Manyje gyveni, judi ir esi...
Apaštalų darbai 17:28.
Pažinojau tave prieš tau gimstant...
Jeremijo 1:4-5
Ir išrinkau tave prieš pasaulio sukūrimą... Efeziečiams 1:3-4.
Tu – ne klaida! Visos tau skirtos dienos surašytos Mano knygoje...
Psalmių 139:15-16,
Ir Aš nustačiau tavo gimimo laiką ir gyvenimo vietą... Apaštalų darbai 17:26.
Nuostabusis Mano vaike...
Psalmių 139:14,
Aš sutvėriau tave tavo motinos įsčiose...
Psalmių 139:13
Ir tavo gimimo dieną globojau tave... Psalmių 71:6.
Aš buvau neteisingai apibūdintas tų, kurie nežino Manęs... Jono 8:41-44.
Esu šalia tavęs ir nėra Manyje blogio, Aš degu meile tau...
1 Jono 4:16.
Trokštu atiduoti tau visą meilę, kadangi tu esi Mano vaikas, o Aš – tavo Tėvas...
1 Jono 3:1.
Galiu tau duoti daugiau, negu tavo žemiškasis tėvas galėtų duoti... Mato 7:11,
Nes Aš tobulas Tėvas...
Mato 5:48,
Ir kiekvieną tobulą dovaną tu gauni iš Mano rankų...
Jokūbo 1:17.
Aš žinau, ko tau reikia, ir Aš patenkinsiu tavo poreikius... Mato 6:31-33.
Turiu viltį įgyvendinti visus savo sumanymus dėl tavęs... Jeremijo 29:11,
Kadangi Aš amžina meile pamilau tave... Jeremijo 31:3.
Mano mintys apie tave nesuskaitomos, kaip smiltelės ant jūros kranto
... Psalmių 139:17-18.
Aš džiaugiuosi tavimi savo širdyje... Sofonijo 3:17
Ir niekada nesiliausiu tau gera daręs... Jeremijo 32:40.
Tu – Mano nuosavybė...
Išėjimo 19:5,
Visa savo širdimi ir siela trokštu stiprinti tave...
Jeremijo 32:41.
Aš noriu tau parodyti didelių ir nesuvokiamų dalykų, apie kuriuos tu nieko nežinai... Jeremijo 33:3.
Jei ieškosi Manęs visa savo širdimi, - rasi Mane...
Pakartoto įstatymo 4:29
Guoskis manimi, ir Aš išpildysiu tavo širdies troškimus... Psalmių 37:4.
Štai Aš tau suteikiau šiuos troškimus.. Filipiečiams 2:13,
Bet dėl tavęs galiu padaryti nepalyginamai daugiau, negu tu prašai ar supranti...
Efeziečiams 3:20,
Kadangi Aš pati didžiausia tavo paguoda... 2 Tesalonikiečiams 2:16-17,
Tėvas, guodžiantis tave visuose tavo sielvartuose... 2 Korintiečiams 1:3-4.
Kai tavo širdis prislėgta, Aš šalia tavęs.. Psalmių 34:19.
Kaip piemuo rankose neša avinėlį, taip ir Aš nešu tave prie savo krūtinės... Izaijo 40:11.
Ateis diena, ir nušluostysiu kiekvieną ašarą nuo tavo akių,
Paimsiu visą skausmą, kurį nešei šioje žemėje...
Apreiškimo 21:3-4.
Aš tavo Tėvas ir myliu tave taip pat, kaip savo Sūnų Jėzų... Jono 17:23.
Jėzuje Mano meilė tau buvo atverta...
Jono 17:26,
Nes Jis – tobulas mano atvaizdas...
Hebrajams 1:3.
Jis atėjo parodyti, kad Aš – už tave, o ne prieš tave... Romiečiams 8:31,
Ir pasakyti tau, kad Aš neįskaitau tau tavo nuodėmių,
Kadangi Jėzus mirė, jog sutaikytų tave su Manimi...
2 Korintiečiams 5:18-19.
Jo mirtis tapo aukščiausia Mano meilės tau apraiška... 1 Jono 4:10.
Aš atidaviau viską, ką myliu, kad gaučiau tavo meilę... Romiečiams 8:32.
Jei priimsi Mano Sūnaus Jėzaus dovaną, tai įgysi Mane
... 1 Jono 2:23,
Ir niekas niekada neatskirs tavęs nuo Mano meilės... Romiečiams 8:38-39.
Ateik namo, ir Aš surengsiu danguje dar nebuvusią puotą...
Luko 15:7.Aš visas buvau Tėvu ir visada juo būsiu... Efeziečiams 3:14-15.
Kreipiuosi į tave: ar būsi Mano vaiku?..
Jono 1:12-13.
Aš laukiu tavęs...
Luko 15:11-32
MYLIU TAVE!