18 trokštamų vertybių mūsų vaikams! Mūsų malda už juos…

Meilė – Viešpatie, prašau, kad mano vaikai mokytųsi gyventi meile, kurią jiems teiktų juose gyvenanti Dvasia. „Jei gyvename Dvasia, tai ir elkimės pagal Dvasią“ (Gal 5, 25). „Ir gyvenkite meile, kaip ir Kristus pamilo jus ir atidavė už mus save kaip atnašą ir kvapią auką Dievui“ (Ef 5,2).
Dorumas ir garbė – Tegul jie vertina sąžiningumą ir garbę, tegul tai saugo mūsų vaikus. „Gerumas ir dorumas tepalaiko mane, nes tavimi, VIEŠPATIE, pasitikiu“ (Ps 25, 21).
Drausmingumas – Tėve, padėk mano vaikams nesielgti kaip kiti jų draugai, bet būti budriems ir drausmingiems visame kame. „Pratintųsi išmintingai elgtis, būdami teisūs, teisingi ir dori“ (Pat 1,3).
Teisingumas – Dieve, padėk mano vaikams pamilti teisingumą, kaip Tu jį myli, ir teisiai elgtis visuomet. „Juk teisus yra VIEŠPATS; jis myli teisius darbus, ir dorieji matys jo veidą“ (Ps 11, 7). „Žmogau, jis tau pasakė, kas gera ir ko iš tavęs reikalauja VIEŠPATS: tik daryti, kas teisinga, mylėti ištikima meile ir nuolankiai eiti su savo Dievu“ (Mch 6, 8).
Gailestingumas – Tegul mano vaikai būna gailestingi, kaip ir jų Tėvas yra gailestingas. „Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas“ (Lk 6, 36).
Pagarba (sau, kitiems ir valdžiai) – Tėve, meldžiu, kad mano vaikai rodytų tinkamą pagarbą visiems, kaip Tavo Žodis įsako. „Gerbkite visus, mylėkite brolius, bijokite Dievo, gerbkite karalių“ (1 Pt 2, 17).
Vaikų krikščioniško ugdymo draugija www.vkud.lt Vaikams: www.tyrinetojai.com
MALDOS UŽ VAIKUS SAVAITĖ 2021 M. GEGUŽĖS 31 – BIRŽELIO 6 D.
Biblinis savęs suvokimas – Padėk mano vaikams ugdyti stiprų savo vertės suvokimą, kuris remtųsi supratimu, kad jie yra Dievo rankų darbas, sukurti Kristuje Jėzuje. „Mes esame jo kūrinys, sutverti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti“ (Ef 2, 10).
Ištikimybė – Tegul gerumas ir ištikimybė niekada nepalieka mano vaikų, tegul šios sesės dorybės nuolat lieka su jais. „Nuolat su tavimi tebūna gerumas ir ištikimybė; užsirišk juos sau ant kaklo, įsirašyk savo širdies plokštėje“ (Pat 3, 3).
Drąsa – Tegul mano vaikai visada būna tvirto būdo ir drąsiai elgiasi. „Būkite stiprūs ir ryžtingi! Nebijokite jų ir neišsigąskite, nes pats VIEŠPATS, tavo Dievas, eina su tavimi; jis nepaliks tavęs vieno ir nepasitrauks nuo tavęs“ (Įst 31, 6).
Tyrumas – Suteik jiems, Dieve, tyrą širdį, ir tegul tyrumas išryškėja iš jų veiksmų. „Sukurk man tyrą širdį, Dieve, ir atnaujink manyje ištikimą dvasią“ (Ps 51, 12).
Gerumas – Viešpatie, tegul mano vaikai visuomet stengiasi būti geri vienas kitam ir visiems. „Žiūrėkite, kad kas neatsimokėtų kam nors blogu už bloga, bet visuomet skatinkite daryti gera vieni kitiems ir visiems“ (1 Tes 5, 15).
Santaika – Tėve, tegul mano vaikai padaro viską, kas veda santaikos link. „Tad laikykimės to, kas pasitarnauja santaikai ir tarpusavio ugdymui“ (Rom 14, 19).
Ištvermė – Viešpatie, mokyk mano vaikus ištvermės visuose dalykuose, ypač padėk ištvermingai eiti jiems numatytu gyvenimo keliu. „Todėl ir mes, šitokio debesies liudytojų apsupti, nusimeskime visas naštas bei nuodėmės pinkles ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse“ (Hbr 12, 1).
Nuolankumas – Dieve, prašau suteik mano vaikams gebėjimą parodyti tikrą nuolankumą visiems. „Nieko neįžeidinėtų, nesikivirčytų, būtų romūs, visiems žmonėms rodytų meilumą“ (Tit 3, 2).
Atsakingumas – Duok mano vaikams išmokti būti atsakingiems už save. „Nes kiekvienam reikės nešioti savo naštą“ (Gal 6, 5).
Pasitenkinimas – Tėve, išmokyk mano vaikus suvokti, kur slypi pasitenkinimo paslaptis. „Esu patyręs ir vargo, ir pertekliaus. Visa ko teko ragauti: buvau sotus ir alkanas, turtingas ir beturtis. Aš visa galiu tame, kuris mane stiprina“ (Fil 4, 12-13).
Noras ir gebėjimas dirbti – Viešpatie, mokyk mano vaikus suprasti darbo vertę ir padėk jiems dirbti iš visos širdies kaip Tau, o ne žmonėms. „Ką tik darytumėte, darykite iš širdies, kaip Viešpačiui, o ne žmonėms“ (Kol 3, 23).
Dėkingumas – Padėk mano vaikams turėti dėkingą širdį, už viską dėkoti Dievui Tėvui per Jėzų Kristų. „Visuomet ir už viską dėkodami Dievui Tėvui mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu“ (Ef 5, 20). „Būdami jame įsišakniję ir ant jo statydamiesi, tvirtėdami tikėjimu, kaip esate išmokyti, kupini dėkingumo“ (Kol 2, 7).
Pagal Vaikų krikščioniško ugdymo draugijos medžiagą