Kategorija: <span>Skaitiniai sielai</span>

Meilė – Viešpatie, prašau, kad mano vaikai mokytųsi gyventi meile, kurią jiems teiktų juose gyvenanti Dvasia. „Jei gyvename Dvasia, tai ir elkimės pagal Dvasią“ (Gal 5, 25). „Ir gyvenkite meile, kaip ir Kristus pamilo jus ir atidavė už mus save kaip atnašą ir kvapią auką Dievui“ (Ef 5,2).Dorumas ir garbė – Tegul jie vertina sąžiningumą ir garbę, tegul tai saugo mūsų vaikus. „Gerumas ir dorumas tepalaiko mane, nes tavimi, VIEŠPATIE, pasitikiu“ (Ps 25, 21).Drausmingumas – Tėve, padėk mano vaikams nesielgti…

Skaitiniai sielai

Timotiejui 3,14-17 „O tu pasilik prie to, ką išmokai ir įtikėjai, žinodamas, iš ko išmokai. Tu nuo vaikystės žinai šventuosius Raštus, galinčius tave pamokyti išgelbėjimui per tikėjimą, kuris yra Kristuje Jėzuje. Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasiruošęs kiekvienam geram darbui”. Mąstydamas apie šiuos žodžius, dėkoju Dievui už Jo palaiminimus, išgydymus ir stebuklus, bet ar šitie dalykai padės mums būti pasiruošusiems kiekvienam geram darbui? Dažnai apie gerus darbus galvojame…

Skaitiniai sielai

Ef 4,29-32 „ Joks bjaurus žodis te neišeina iš jūsų lūpų; bet tik tai, kas gera, kas tinka ugdymui ir suteikia malonę klausytojams. Ir neliūdinkite Šventosios Dievo Dvasios, kuria esate užantspauduoti atpirkimo dienai. Tebūna toli nuo jūsų visoks kartėlis, piktumas, rūstybė, riksmai ir keiksmai su visomis piktybėmis. Būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje atleido jums. “

Skaitiniai sielai

„Bet kai pasirodė Dievo, mūsų Gelbėtojo, gerumas ir meilė žmonėms, Jis išgelbėjo mus ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš savo gailestingumo,…” (Tito 3, 4-5)

Skaitiniai sielai

Kai būna labai sunku ir atrodo, kad Dievas neveikia Nuslūgus emocijoms, suprantu, kad reikia šauktis Jėzaus.Išmokau, kad Jo vardas yra aukščiau visų kitų vardų.Išmokau, kad palaimintas, kas žino Gelbėtojo vardą, kaip parašyta:“ „Kadangi jis pamilo mane, Aš išlaisvinsiu jį ir apginsiu, nes jis mano vardą pažįsta.“ Ps 91,14Išmokau, kad Jėzaus vardas veikia antgamtiškai. Ir būna, kad Jo vardo šaukiuosi tiesiog viduje.Supratau, kad tuojau pat niekas neįvyksta. Liūdnos situacijos netampa linksmomis, tragiški įvykiai nevirsta džiaugsmais, o apgaulės neatrodo tarsi palaiminimai.Todėl kiekvieną…

Skaitiniai sielai