Elgesio taisyklės

VšĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazijos mokinių elgesio taisyklės

„Taip pat jūs, jaunesnieji, būkite klusnūs vyresniesiems. Ir visi, paklusdami vieni kitiems, apsivilkite nuolankumu, nes „Dievas išdidiesiems priešinasi, o nuolankiesiems teikia malonę“ (Šv. Raštas)

 1. Mokinys privalo laikytis gimnazijoje elgesio normų, paremtų krikščioniškomis vertybėmis.
 2. Mokinys privalo gerbti gimnazijos bendruomenės narius, svečius; gerbti ir saugoti gimnazijos vardą.
 3. Mokinys privalo laiku ateiti į pamokas ir kitus užsiėmimus, būti aktyvus, turėti visas mokymuisi būtinas priemones (knygas, sąsiuvinius, rašymo priemones, pratybų sąsiuvinius, atlasus, sportinę aprangą, dailės priemones ir kt.), stropiai mokytis.
 4. Mokinys privalo į mokyklą ateiti tvarkingai, švariai ir neiššaukiančiai apsirengęs, dėvėti uniformą, laikytis asmens higienos reikalavimų. Viršutinius rūbus (paltus, striukes, kailinius, puspalčius, lietpalčius ir kt.) pamokų metu laikyti asmeninėje spintelėje.
 5. Mokinys privalo pamokos metu laikytis mokytojo nustatytos darbo pamokoje tvarkos, atlikti visas mokytojo skiriamas klasės ir namų užduotis, netrukdyti dirbti kitiems mokiniams, neužsiimti pašaline, nesusijusia su mokymo procesu veikla (nežaisti, nerašinėti raštelių, nekalbėti su draugais, draudžiama kramtyti kramtomąją gumą, be mokytojo leidimo valgyti, gerti gėrimus, naudotis mobiliaisiais įrenginiais).
 6. Mokinys privalo tausoti ir saugoti asmeninį, kitų mokinių ir gimnazijos turtą (inventorių, patalpas, baldus, vadovėlius ir kitas mokymo priemones. Padarytą žalą privalo atlyginti mokinys ir jo tėvai (globėjai). Mokinys, pastebėjęs sugadintą arba gadinamą gimnazijos turtą, privalo pranešti apie tai gimnazijos administracijai).
 7. Mokiniui draudžiama praleisti pamokas be pateisinamos priežasties. (Praleistos pamokos turi būti pateisintos raštu ne vėliau kaip per 3 dienas nuo grįžimo į mokyklą. Tėvai gali pateisinti ne daugiau kaip 3 dienas.)
 8. Pertraukų metu mokiniams draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais ir kita asmenine garso, vaizdo bei kompiuterine technika (pažeidus šią taisyklę antrą kartą, be įspėjimo prietaisas gali būti atimamas ir grąžinamas tėvams). Mokykloje draudžiama slapta filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų) veiklą ir pokalbius, garsiai klausytis muzikos. Gimnazijoje draudžiama žaisti azartinius žaidimus.
 9. Pertraukų metu klasės turi būti vėdinamos, mokiniai privalo išeiti iš klasės, koridoriuose mokiniams draudžiama, bėgioti, šiukšlinti, stumdytis. Už piktybišką šiukšlinimą gimnazijoje ir gimnazijos teritorijoje bus paskirta sutvarkyti dalį gimnazijos teritorijos.
 10. Ugdymo proceso metu mokiniui draudžiama išeiti iš gimnazijos teritorijos. Išimtis: kai pamokos vyksta kitose patalpose, gimnazinių klasių mokiniai, turintys raštiškus tėvų leidimus.
 11. Valgykloje privaloma elgtis drausmingai, laikantis nustatytos tvarkos.
 12. Draudžiama smurtauti, reketuoti, tyčiotis, apkalbinėti, vartoti necenzūrinius žodžius, peštis, bėgioti po mokyklą ir pan. Nedelsiant informuoti gimnazijos darbuotojus apie mokykloje ar jos teritorijoje vykstančias muštynes, patyčias, kitas pavojingas veikas.
 13. Mokiniui draudžiama į mokyklą atsinešti nesaugių, gyvybei pavojingų daiktų (peiliukų, degtukų, petardų, šaunamųjų ginklų ir pan.). Sveikatai kenkiančių maisto produktų, gėrimų (traškučių, „Coca colos“).
 14. Mokykloje ir jos teritorijoje draudžiama rūkyti, vartoti svaigalus, narkotines ir psichotropines medžiagas, atsinešti jas į mokyklą bei platinti. (Pažeidus šią taisyklę, nagrinėjamas klausimas dėl mokinio pašalinimo iš gimnazijos).
 15. Pasibaigus pamokoms ir užklasinei veiklai mokinys privalo saugiai grįžti namo, pageidaujant tėvams mokinys gali likti mokykloje popietinėse užimtumo grupėse. Draudžiama pasilikti mokykloje po pamokų be mokyklos darbuotojų priežiūros.

 • Mokinius drausminti gali gimnazijos pedagogai, administracijos darbuotojai šiomis priemonėmis: 1) žodinis įspėjimas; 2) palikimas po pamokų; 3) drausmės pažeidimo pažymos surašymas; 4) tėvų informavimas; 5) pašalinimas iš pamokos (ų), renginio (ių); 6) mokinio elgesio svarstymas Administracijos komisijoje; 7) mokinio elgesio svarstymas Vaiko gerovės komisijoje.
 • Mokytojas pamokų metu surašęs mokiniui drausmės pažeidimo aktą už Mokinio elgesio taisyklių nesilaikymą siunčia mokinį pas pavaduotoją į pokalbį. Mokytojas privalo tą pačią dieną skambučiu informuoti tėvus apie įvykusį drausmės pažeidimą.
 • Mokinys gali būti paliekamas po pamokų (nustatytą dieną), jeigu: 1) nevilki uniformos gimnazijoje pamokų ir pertraukų metu; 2) be mokytojo leidimo naudojasi mobiliuoju telefonu; 3) vartojo necenzūrinius žodžius; 4) išėjo už gimnazijos teritorijos; 4) nevykdė budėtojo nurodymo; 5) ar kitais šiose taisyklėse numatytais atvejais.
 • Po 3 užfiksuotų drausmės pažeidimų kviečiami mokinio tėvai į pokalbį su klasės auklėtoju ir pavaduotoju.
 • Mokiniui ir toliau pažeidinėjant mokinio elgesio taisykles (pakartotinai užfiksavus 3 drausmės pažeidimus) jo elgesys ir tolimesnio mokymosi gimnazijoje galimybės svarstomos Vaiko gerovės komisijos posėdyje. Posėdžio nutarimu gali būti siūloma gimnazijos direktoriui skirti mokiniui drausminę nuobaudą ar taikyti kitas poveikio priemones.
 • Drausmines nuobaudas skiria gimnazijos direktorius: 1. papeikimą; 2. griežtą papeikimą; 3. šalina iš gimnazijos.
 • Situacijai nepagerėjus gimnazijos direktorius priima sprendimą dėl mokinio šalinimo iš gimnazijos.

Už mokinių taisyklių laikymąsi atsakingi visi mokyklos mokiniai, mokytojai ir administracija.